Müzecilik Lisans Programının Amacı ve Çıktıları

 

MÜZECİLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMININ EĞİTİM AMACI

Müzecilik Lisans Programı’nın amacı disiplinler arası bir yaklaşımla, öğrencilere sanat tarihi, arkeoloji, iletişim, eğitim, belgeleme, yönetim, tasarım gibi alanlarda sunulan derslerle bir müzede karşılaşılabilecek farklı iş kalemleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. Müzecilik bölümü ilk mezunlarını 2018 yılında vermiştir. Eğitim amacında müzelerin ihtiyaç duyduğu uzmanların çeşitlilik göstermesine paralel olarak, disiplinlerarası bir program izlenmektedir. Buna göre Müzeci olarak mezun olan öğrenciler, müze yöneticisi, müzebilimci, küratör, müze eğitimcisi, müze iletişim uzmanı olarak çalışabilirler. Ek olarak birbirinden çok farklı alanlara odaklanan müzeler olduğunu göz önüne alırsak, mezunlar bir arkeoloji/ tarih müzesinde belirli bir seksiyonun sorumlusu olabilecekleri gibi; kent müzelerinde kent araştırmacısı olarak sergi tasarlayabilir, sanat müzeleri veya galerilerde küratör olarak çalışabilirler. Eğitim programında da belirtildiği gibi, öğrenciler yukarıda bahsedilen uzmanlık ve iş alanları ile ilgili eğitim almaktadırlar. Amaçlar, program çıktıları ile uyumludur.

MÜZECİLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMININ ÇIKTILARI (PÇ)

  1. Müzecilik öğretim planının sunduğu disiplinlerarası eğitim ile edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek hayatında kullanır. (Öğretim programı için: https://muzecilik.deu.edu.tr/lisans/)
  2. Müzecilik alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayıp değerlendirebilir; müzecilik mesleğini yaparken karşılaştığı sorunları tanımlayarak analiz edip araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
  3. Müzecilik ile ilişkili almış olduğu yönetim, iletişim, eğitim, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, tasarım, mimari ve dil alanlarına yönelik disiplinlerarası eğitimle, kurumunu bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
  4. Alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre başta olmak üzere çalıştığı kurumda proje ve etkinlikler düzenler.
  5. Alanında edindiği bilgiyi toplumun farklı kesimlerine ulaştırma konusunda, eğitim bilimleri, iletişim ve yönetim alanında aldığı formasyonları etkin biçimde kullanır.
  6. Müzecilik alanındaki düşüncelerini, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ve çağdaş müzecilik bağlamında yeni sergileme tekniklerine ait gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
  7. Çalıştığı müzede bir seksiyonun sorumluluğunu alarak, ilgili alan ve döneme ait kaliteli ve nesnel bilgiye ulaşma yolunu analiz eder ve bulur.
  8. Yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak müzecilik alanındaki güncel bilgileri izleyebilir ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilir.
  9. Müzecilik alanı ile ilgili verileri ve eserleri kültürel, sanatsal ve tarihsel değerleri koruyarak toplar; verilerin ve eserlerin yorumlanması, uygulanması, sergilenmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
  10. Müzecilik eğitiminde edindiği fotoğrafçılık, tasarım, bilgisayar yazılımı, görüntü ve sesle belgeleme gibi yenilikçi teknolojinin kullanım alanlarına ait bilgileri uygulayabilir ve kullanabilir.

Matris Tablosu için tıklayınız